Ahmedabad (1)
Bangalore (0)
Bengaluru (8)
Chennai (20)
Delhi (18)
Gurgaon (2)
Hyderabad (4)
Kolkata (4)
Mumbai (16)
Nagpur (3)
Nashik (3)
Pune (4)